Zasady polityki publikacyjnej

Redakcja „Filozofii Nauki” wymaga od autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania zasad polityki etycznej czasopisma na wszystkich etapach prac wydawniczych.

Proces kwalifikowania tekstów do druku w „Filozofii Nauki” przebiega zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 1. Nadesłanie tekstu do publikacji w „Filozofii Nauki” jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autorkę lub Autora, że artykuł jest jej lub jego własnym dziełem, że nie był dotąd publikowany w całości ani w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają obecnie jego publikacji.
 2. Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący wkład w powstanie tekstu (nie akceptujemy tzw. guest authorship). Za autorkę lub autora tekstu uznaje się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie trzy warunki:
  • wniosła istotny wkład w koncepcję lub projekt pracy badawczej, z której wyrasta artykuł, bądź też zebrała, poddała analizie lub interpretacji dane uzyskane w trakcie badań,
  • przygotowała pierwszą wersję tekstu lub w istotnym zakresie współpracowała przy jej napisaniu bądź też poddała ją gruntownej obróbce,
  • zaaprobowała ostateczną wersję tekstu przedłożonego do druku.
 3. Należy podać imiona i nazwiska wszystkich współautorów, czyli osób spełniających jednocześnie warunki 1-3 z punktu 2 (niedopuszczalny jest ghostwriting).
 4. Osoba zgłaszająca tekst (Autorka lub Autor) ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting guest authorship.
 5. Autorzy przedstawiają Redakcji informację o źródłach finansowania nadsyłanej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 6. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę.
 7. Redakcja przestrzega zasad poufności. Nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi są autorzy tekstu, redaktorzy „Filozofii Nauki” i recenzenci. Recenzenci nie mają dostępu do informacji o autorach.
 8. W wypadku uzasadnionych podejrzeń co do rzetelności naukowej Redakcja podejmuje decyzję o wstrzymaniu publikacji. Mowa tu m.in. o następujących przypadkach: plagiat, autoplagiat (powielenie własnych publikacji lub ich fragmentów w przedłożonym tekście bez podania źródła), nieprawdziwe oznaczenie autorstwa lub niewskazanie współautorów, niewskazanie potencjalnego konfliktu interesów, fałszowanie lub fabrykowanie danych. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane publicznie (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych).

Opłaty za publikację

„Filozofia Nauki” nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów.

Polityka archiwalna

„Filozofia Nauki” ma elektroniczną kopię zapasową oraz zapewnia dostęp do treści swojego czasopisma za pośrednictwem sieci PKP Preservation Network (Manifest Wydawcy). 

Polityka czasopisma dotycząca deponowania wszystkich wersji artykułów w instytucjonalnych i innych repozytoriach

W „Filozofii Nauki” wspieramy otwarty dostęp do wyników badań naukowych, zapewniając w ten sposób szerokie rozpowszechnianie wiedzy. Aby wesprzeć autorów chcących przyłączyć się do otwartości nauki, wdrożyliśmy politykę, która pozwala na deponowanie wszystkich wersji artykułów, w tym profesjonalnie złożonej wersji tekstu, zaakceptowanej wersji i opublikowanej wersji, w instytucjonalnych i innych repozytoriach. Polityka ta ma na celu wspieranie przejrzystości, dostępności i współpracy wśród społeczności naukowej przy jednoczesnym zachowaniu integralności procesu recenzyjnego.

Najważniejsze kwestie:

 • autorzy otrzymują zgodę na deponowanie wszystkich wersji swojego artykułu w repozytoriach instytucjonalnych związanych z instytucjami badawczymi, przy których są afiliowani,
 • autorzy mają również prawo do deponowania wszystkich wersji swojego artykułu w uznanych repozytoriach, w tym repozytoriach tematycznych, serwerach preprintów i innych platformach mających na celu popularyzację i rozpowszechnianie wiedzy naukowej.

Wytyczne dotyczące deponowania różnych wersji artykułów:

 1. Autorzy mogą deponować złożoną wersję swojego artykułu od razu po przesłaniu go do „Filozofii Nauki”, jeśli spełnią następujące warunki:
  • zdeponowana wersja musi jednoznacznie wskazywać, że jest to wersja złożona do recenzji, zawierać tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje,
  • autorzy muszą podać link do ostatecznie opublikowanego artykułu w „Filozofii Nauki” tak szybko, jak tylko będzie on dostępny na stronie czasopisma.
 2. Autorzy mogą deponować zaakceptowaną wersję swojego artykułu po pomyślnym zakończeniu procesu recenzji i zaakceptowaniu publikacji przez „Filozofię Nauki”. Wersja zaakceptowana to ostateczna wersja autorska po uwzględnieniu poprawek wynikających z recenzji, ale przed przeprowadzeniem korekty redakcyjnej i formatowaniem przez czasopismo.
 3. Autorzy są zachęcani do deponowania opublikowanej wersji swojego artykułu, która zawiera wszystkie korekty redakcyjne i formatowanie wprowadzone przez „Filozofię Nauki” zapewniające zgodność z wytycznymi i układem czasopisma. Opublikowaną wersję należy deponować po jej oficjalnym opublikowaniu w „Filozofii Nauki".
 4. Zaleca się autorom przestrzeganie następujących praktyk podczas deponowania poszczególnych wersji swojego artykułu:
  • podanie odpowiednich metadanych, w tym streszczenia, słów kluczowych i informacji o cytowaniu, aby ułatwić odnajdywanie innym artykułu i zapewnić odpowiednie przypisanie autorstwa,
  • rozważenie użycia standardowej licencji dla zdeponowanych wersji, takiej jak licencje Creative Commons, aby określić warunki dostępu i korzystania z artykułu.

Wyjątki:

 • Polityka nie dotyczy wersji artykułu, które zostały wycofane lub zastąpione z powodu błędów lub innych uzasadnionych powodów.

Uzasadnienie:

Umożliwienie autorom deponowania wszystkich wersji swojego artykułu w różnych repozytoriach, w tym repozytoriach instytucjonalnych, ma na celu:

 • ułatwienie otwartego dostępu do wyników badań, dzięki czemu możliwe jest szersze rozpowszechnianie wiedzy i zwiększenie wpływu pracy autorów,
 • wspieranie współpracy między badaczami na całym świecie, co przekłada się na większe otwarcie i integrację społeczności akademickiej,
 • przyjęcie zasad otwartej nauki, przejrzystości i dostępności, które przyczyniają się do rozwoju wiedzy i postępu naukowego.

W „Filozofii Nauki” ceni się wkład autorów i dąży do stworzenia środowiska, które wspiera praktyki otwartego dostępu do badań, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych standardów publikacji naukowych.