Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Oświadczam, że tekst jest moim własnym dziełem.
 • Oświadczam, że tekst nie był dotąd nigdzie publikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Oświadczam, że nie naruszam zasad etyki publikacyjnej czasopisma: https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/navigationMenu/view/policy
 • Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności: https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/navigationMenu/view/privacy
 • Mam świadomość, że czasopismo jest wydawane na licencji CC-BY-NC-ND: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl). Przesyłając artykuł do recenzji, wyrażam zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.
 • Tekst został zanonimizowany, a dane autora zostały usunięte także z opisu pliku.
 • Forma odsyłaczy i not bibliograficznych została dostosowana do wzoru z „Informacji dla autorów”.

Wytyczne dla autorów

Czasopismo jest wydawane na licencji niewyłącznej CC-BY-NC-ND: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

A. Informacje ogólne

 1. Artykuły można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej [zgłoś tekst] albo przesyłając je na jeden z adresów: filnauki.wfis@uw.edu.pl lub thephos@uw.edu.pl.
 2. Zgłaszając tekst, Autor oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd publikowana. Przypadki nieetycznego zachowania (plagiaty, ghostwriting, guest authorship) będą traktowane bardzo poważnie: będziemy je ujawniać oraz informować o nich instytucje, z którymi Autor jest związany.
 3. Rozpatrywane są artykuły w języku polskim lub angielskim.
 4. Wszystkie nadesłane teksty, których tematyka mieści się w zakresie problemowym pisma [link do profilu] i które spełniają wysokie standardy akademickie, są kierowane do podwójnie anonimowej recenzji zewnętrznej (formularz recenzji).
 5. Z tekstu zgłaszanego do publikacji należy usunąć imię i nazwisko Autora, autocytowania oraz wszelkie inne informacje zdradzające tożsamość Autora. Informacje te powinny zostać uzupełnione po przyjęciu tekstu do publikacji.
 6. Jeśli tekst jest zgłaszany za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy dołączyć do niego formularz zawierający informacje o afiliacji i adresie służbowym autora oraz w języku angielskim streszczenie i słowa kluczowe (formularz).
 7. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty na przesłanym pliku PDF i zwrócenia jej w określonym przez redakcję terminie.

B. Wymagania techniczne

 1. Prosimy o dostarczanie artykułów w formacie Microsoft Word, RTF lub LaTeX oraz PDF.
 2. Wszelkie wykresy, ilustracje itp. powinny zostać dołączone w osobnych plikach graficznych. Prosimy też o przesłanie niestandardowych czcionek użytych w tekście.
 3. Wszystkie tabele i rysunki powinny być podpisane.
 4. Prosimy o dostosowanie informacji bibliograficznej w tekstach w języku polskim do podanego niżej wzoru. Standardy bibliograficzne dla tekstów w języku angielskim dostępne są w angielskiej wersji strony. Wszędzie gdzie to możliwe prosimy o podawanie w bibliografii także numerów DOI.

C. Standardy bibliograficzne

 1. Informacja bibliograficzna w tekście (system autor – rok):
  • Putnam (1998: 476-478) odnosi to do idei relatywistycznych.
  • Odbiciem tego stanu rzeczy jest dokładne analizowanie założeń dotyczących statusu płodu ludzkiego (Wasserstrom 2010).
  • Ale w takim razie – argumentuje Kant – również informacja o ich uporządkowaniu czasowym jest fałszywa, gdyż „wszelkie określenie czasowe zakłada w spostrzeżeniu coś, co trwa” (Kant 1986: t. 1, 400).
  • Dobrym podsumowaniem nowszych badań jest (Kosslyn, Thompson, Ganis 2006).
  • Wyniki badań nie dają podstaw, by rozstrzygnąć tę kwestię (Kosslyn 1987, 1991a, b).
 2. Bibliografia załącznikowa (ułożona alfabetycznie). Przykłady poszczególnych opisów:
  • Feyerabend P. K. (1979), Jak być dobrym empirystą?, tłum. K. Zamiara, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Kosslyn S. M., Thompson W. L., Ganis G. (2006), The Case of Mental Imagery, Oxford: Oxford University Press.
  • Ciecierski T., Nijakowski L. M., Szymanik J. (red.) (2002), Filozofia i nauki szczegółowe, Warszawa: Koło Filozoficzne przy MISH.
  • Starosta B. (1972), Informacja statystyczna, „Studia Semiotyczne” 3, 103-107.
  • Bourrat P. (2014), From Survivors to Replicators: Evolution by Natural Selection Revisited, „Biology & Philosophy” 29(4), 517-538. https://doi.org/10.1007/s10539-013-9383-1
  • Nagel T. (1995), Umysł i ciało, tłum. C. Cieśliński [w:] Filozofia umysłu, Warszawa: Fundacja Aletheia – Wydawnictwo Spacja.
  • Putnam H. (1998), Cóż po filozofie? [w:] Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 475-496.
  • Wasserstrom R. (2010), Status płodu [w:] Początki ludzkiego życia, W. Galewicz (red.), Kraków: Universitas, 75-85.
  • Fine K. (2002), The Varieties of Necessity [w:] Conceivability and Possibility, T. S. Gendler, J. Hawthorne (eds.), Oxford–New York: Clarendon Press, 253-281.
  • Holger A. (2017), Theoretical Terms in Science [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), E. N. Zalta (ed.), https://goo.gl/cBebxA.